Vítejte na stránkách advokátní kanceláře Mgr. Heleny Víznerové, samostatné advokátky se sídlem v Nové Pace.

Chci rovnou k věci

KOMPLEXNÍ PRÁVNÍ PORADENSTVÍ

Jsem samostatnou advokátkou se sídlem v Nové Pace.

Vystudovala jsem Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze, advokacii vykonávám od roku 2007. Svým klientům nabízím komplexní právní poradenství, specializuji se především na občanské a obchodní právo.

Právní služby poskytuji formou konzultací, sepisování smluv a jiných dokumentů a jejich připomínkování, zastupování při jednáních s protistranou či s obchodními partnery a také v soudních, rozhodčích a správních řízeních.

Při poskytování právních služeb je pro mě důležitý profesionální a flexibilní přístup ke klientům, zároveň vždy v maximální možné míře respektuji individuální potřeby klienta.

Právní služby

Občanské právo, právo nemovitostí

Právní poradenství při převodech nemovitostí
Vypracování kupních, darovacích a dalších smluv
Nájemní právo, bytové právo, zástavní práva, věcná břemena
Ochrana vlastnického práva
Podílové spoluvlastnictví
Náhrada škody

Obchodní právo

Právní poradenství při zakládání a změnách obchodních korporací
Zápisy do obchodního rejstříku
Vypracování obchodních smluv a právní posouzení návrhů obchodních smluv vypracovaných protistranami
Zajištění závazků
Kontrola smluv používaných v obchodní praxi a jejich aktualizace
Vymáhání pohledávek

Rodinné právo

Zastupování ve věcech rozvodů manželství
Vypořádání společného jmění manželů
Zastupování ve věcech výživného
Úprava poměrů k nezletilým dětem

Pracovní právo

Příprava pracovněprávní dokumentace: pracovních smluv, dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr, dohod o odpovědnosti zaměstnanců
Příprava manažerských smluv
Vnitřní předpisy
Zastupování v pracovněprávních sporech

Řešení sporů

Sepsání žalob a dalších návrhů
Zastupování v soudních, rozhodčích a správních řízeních

Advokátní úschovy

Advokátní úschovy peněz či listin zejména při převodech nemovitostí

Odměna

Odměna advokáta za poskytování právních služeb se řídí vyhláškou Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif), ve znění pozdějších předpisů, nebo dohodou mezi advokátem a klientem, a to v závislosti na právní a časové náročnosti poskytované služby.

Dohodou může být odměna stanovena jako odměna hodinová, úkonová, paušální nebo podílová.

Vedle odměny jsou klientovi účtovány hotové výdaje spojené s poskytovanou právní službou (např. cestovní náhrady, soudní a správní poplatky, náklady na překlady a znalecké posudky).

Před poskytnutím právní služby je klient vždy informován o předpokládaném rozsahu práce a v návaznosti na to je s klientem sjednán konkrétní způsob stanovení odměny.

Ochrana spotřebitele

Případné spory mezi advokátem a klientem – spotřebitelem ze smlouvy o poskytování právních služeb má klient – spotřebitel v souladu se zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, právo řešit mimosoudní cestou. Subjektem pověřeným pro mimosoudní řešení těchto sporů je Česká advokátní komora. Podrobné informace k mimosoudnímu řešení sporů jsou uvedeny na www.cak.cz.

Kontakt

Mgr. Helena Víznerová, advokátka
sídloPražská 605, 509 01 Nová Paka
telefon+420 774 619 601
e-mailhelena@viznerova.cz
IČO71463682
č. ev. ČAK11507
Napište mi dotaz nebo vzkaz